ფილოსოფია და რელიგია - rogor.ge

როგორ შევაყვაროთ თავი კირჩხიბს

თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბად­ნენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის პირ­ველ პა­ე­მან­ზე თა­ვის მო­წო­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დია სა­ჭი­რო. ჩვენ გთა­ვა­ზობთ სტა­ტი­ე­ბის ციკლს, რო­მელ­შიც დე­ტა­ლუ­რად მო­გი­თხრობთ თუ რო­გორ უნდა მო­ხიბ­ლოთ ესა თუ ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას...

პა­ე­მა­ნი კირჩხიბ­თან

მაშ ასე, თქვენ გა­და­წყვი­ტეთ და­ი­პყროთ კირჩხი­ბის გული. წესი პირ­ვე­ლი, რო­მე­ლიც უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ - კირჩხიბს იდუ­მა­ლე­ბა მოს­წონს, ამი­ტომ ეთა­მა­შეთ. პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას ყო­ველ ათ წუთ­ში ერთხე გა­ი­ხე­დეთ მის მხა­რეს და გა­უ­ღი­მეთ. მერ­წმუ­ნეთ კირჩხი­ბის მხრი­დან სიმ­პა­თია გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი გაქვთ. სა­სურ­ვე­ლია, პირ­ვე­ლი პა­ე­მა­ნი მდი­ნა­რის, ზღვის ან ტბის პი­რას და­უ­ნიშ­ნოთ. წყა­ლი და­დე­ბი­თად გა­ნა­წყობს ამ სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს და მოქ­მე­დებს მათ ხა­სი­ათ­ზე. და­უს­ვით კი­თხვე­ბი არამ­ხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე არა­მედ ოჯა­ხის წევ­რებ­ზეც, ნე­ბის­მი­ე­რი სქე­სის კირჩხიბს სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს ახ­ლობ­ლებ­ზე - გან­სა­კუთ­რე­ბით კი დე­და­ზე სა­უ­ბა­რი. კირჩხი­ბის­თვის მე­ო­რე ხა­რის­ხო­ვა­ნი არ არის მისი სა­მე­გობ­რო წრე, ამი­ტომ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მო­ა­ხერ­ხოთ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის სიმ­პა­თი­ის დამ­სა­ხუ­რე­ბა. მე­გობ­რე­ბი კირჩხი­ბის მე­ო­რე ოჯა­ხია. შე­სა­ბა­მი­სად, თქვენ ამ ოჯახ­მა კარ­გად უნდა მი­გი­ღოთ და თა­ვი­სი­ა­ნად გა­ღი­ა­როთ. კირჩხი­ბი უზო­მოდ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ თუ მან გუ­ლის კარი გა­გი­ღოთ, ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ მის ყუ­რა­დღე­ბას თუნ­დაც მის მიერ გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ზრუნ­ვა ხან­და­ხან სუ­ლის ხუთ­ვად მო­გეჩ­ვე­ნოთ. კირჩხი­ბი ვერ იტანს უყუ­რა­დღე­ბო­ბას, ამი­ტომ ნაზი გრძნო­ბე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა თქვენც არა­ერ­თგზის და ხში­რად მო­გე­თხო­ვე­ბათ. მოთ­მი­ნე­ბით მო­ე­კი­დეთ მის ყვე­ლა­ზე დიდ ნაკლს - წუ­წუ­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას. წყლის სტი­ქი­ის ნიშ­ნებს ახა­სი­ა­თებთ ჩი­ვი­ლე­ბი და თა­ვის შე­ცო­დე­ბა სა­ი­მი­სოდ, რომ ნაც­ნო­ბო­ბის პირ­ვე­ლი­ვე ეტაპ­ზე მი­ი­ღონ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის­გან მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი. ხში­რად შე­ა­ქეთ და უთხა­რით გულ­წრფე­ლი კომ­პლი­მენ­ტე­ბი თქვენს კირჩხიბს. ამას­თან ერ­თად, კომ­პლი­მენ­ტი არამ­ხო­ლოდ მის გა­რეგ­ნულ იმიჯს, არა­მედ მდი­დარ სუ­ლი­ერ სამ­ყა­როს და ინ­ტე­ლექტსაც უნდა ეხე­ბო­დეს. კირჩხი­ბებს ძა­ლი­ან უყ­ვართ მუ­სი­კა და კუ­ლი­ნა­რია, ამი­ტომ მის ინ­ტე­რე­სებს ამ ორ ას­პექ­ტშიც უნდა იზი­ა­რებ­დეთ. ური­გო არ იქ­ნე­ბა კარგ კონ­ცერ­ტზე ან ძვირ­ფას რეს­ტო­რან­ში თუ მი­ი­პა­ტი­ჟებთ თქვენს საყ­ვა­რელ კირჩხიბს ხში­რად.

წყარო: astrologi.ge

როგორ შევაყვაროთ თავი ტყუპებს

თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბად­ნენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის პირ­ველ პა­ე­მან­ზე თა­ვის მო­წო­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დია სა­ჭი­რო. ჩვენ გთა­ვა­ზობთ სტა­ტი­ე­ბის ციკლს, რო­მელ­შიც დე­ტა­ლუ­რად მო­გი­თხრობთ თუ რო­გორ უნდა მო­ხიბ­ლოთ ესა თუ ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას...

როგორ შევაყვაროთ თავი კუროს

თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბად­ნენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის პირ­ველ პა­ე­მან­ზე თა­ვის მო­წო­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დია სა­ჭი­რო. ჩვენ გთა­ვა­ზობთ სტა­ტი­ე­ბის ციკლს, რო­მელ­შიც დე­ტა­ლუ­რად მო­გი­თხრობთ თუ რო­გორ უნდა მო­ხიბ­ლოთ ესა თუ ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას...

პა­ე­მა­ნი კუ­როს­თან

თუ კურო ჩა­გი­ვარ­დათ გულ­ში ნუ დას­ხდე­ბით გულ­ხელ­დაკ­რე­ფი­ლე­ბი და ნუ და­ე­ლო­დე­ბით მის­გან პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის გად­მოდ­გმას. კურო ბუ­ნე­ბით მომთმე­ნი ადა­მი­ა­ნია და ეს არის ხა­სი­ა­თის სწო­რედ ის თვი­სე­ბა, რო­მე­ლიც ამ ურ­თი­ერ­თო­ბის ჯილ­დოდ შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს. ამ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში თქვენ უნდა იყოთ ინი­ცი­ა­ტო­რი.

კუ­როს­თან პა­ე­მან­ზე ყოფ­ნის დროს აუ­ცი­ლებ­ლად აგ­რძნო­ბი­ნეთ, რომ გსი­ა­მოვ­ნებთ მის გვერ­დით ყოფ­ნა. რეს­ტორ­ნის შერ­ჩე­ვის დროს კი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, რომ მე­ნიუ და ატ­მოს­ფე­რო ნამ­დვი­ლად ძა­ლი­ან კარ­გია. თუ მას სახ­ლში მას­პინ­ძლობთ სა­თა­ნა­დოდ მო­ემ­ზა­დეთ და ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ კერ­ძე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას, ღვი­ნის ხა­რისხს და სი­სუფ­თა­ვეს. არ და­გა­ვი­წყდეთ სუფ­რის თუ ინ­ტე­რი­ე­რის ყვა­ვი­ლე­ბი­თა და სან­თლე­ბით მორ­თვა, ასე­ვე სა­ღა­მოს გა­ფორ­მე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო და რო­მან­ტი­კუ­ლი მუ­სი­კით.

თუკი აგ­რძნო­ბი­ნებთ, რომ ის თქვენ­თვის იმ წუ­თებ­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მა­შინ გული მშვი­დად გქონ­დეთ, ხან­გრძლი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბი­სათ­ვის მყა­რი სა­ფუძ­ვე­ლია ჩაყ­რი­ლი. კუ­როს ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცე და ძლი­ე­რი იუ­მო­რის გრძნო­ბა გა­დამ­დე­ბია გარ­შე­მო მყოფ­თათ­ვის. გრა­ფიკ­ში ოდ­ნავ­მა ცვლი­ლე­ბაც კი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს მისი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა. თუ ყო­ველ­თვის ოც­ნე­ბობ­დით, რომ გვერ­დით სა­ი­მე­დო, მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნი გყო­ლო­დათ, არ­ჩე­ვა­ნი ნამ­დვი­ლად სწო­რად გაქვთ გა­კე­თე­ბუ­ლი, ასე რომ, ცდას ნუ და­აკ­ლებთ. კურო მგრძნო­ბი­ა­რე ადა­მი­ა­ნია და ძა­ლი­ან ად­ვი­ლად შე­უძ­ლია გა­აღ­ვი­ძოს ადა­მი­ან­ში მი­ძი­ნე­ბუ­ლი ვნე­ბე­ბი.

წყარო: astrologi.ge

როგორ შევაყვაროთ თავი ვერძს

თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბად­ნენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის პირ­ველ პა­ე­მან­ზე თა­ვის მო­წო­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დე­ბია სა­ჭი­რო. ჩვენ გთა­ვა­ზობთ სტა­ტი­ე­ბის ციკლს, რო­მელ­შიც დე­ტა­ლუ­რად მო­გი­თხრობთ თუ რო­გორ უნდა მო­ხიბ­ლოთ ესა თუ ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას...

და­ვი­წყოთ ვერ­ძით

როგორ ავხსნათ სიზმარი

ადამიანებს უხსოვარი დროიდან ძალიან აინტერესებთ როგორც წინა ღამით, ისე საკმაოდ დიდი ხნის წინ ნანახი სიზმრების მნიშვნელობის გაგება. ახდება თუ არა სიზმარი - ეს კვირის დღეებზეა დამოკიდებული.

როგორ მოვიშოროთ თავიდან ქმრის საყვარელი

სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, ქა­ლე­ბის მე­გობ­რო­ბა გრძელ­დე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ მათ შო­რის სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტი მა­მა­კა­ცი არ ჩად­გე­ბა. მაგ­რამ რა უნდა ქნათ მა­შინ, როცა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად იგებთ, რომ თურ­მე თქვენს "ნა­ქებ" მე­უღ­ლეს გვერ­დზე სე­ირ­ნო­ბის კვი­რე­უ­ლი მო­უ­წყია და გარ­შე­მო ხალ­ხი ჩუ­მად ქირ­ქი­ლებს, შენს შუბ­ლზე ლა­მა­ზად დას­კუ­პე­ბუ­ლი რქე­ბის შე­სა­ხებ.

როგორ შევინარჩუნოთ პარტნიორის სიყვარული დიდი ხნით? - მისი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სიყ­ვა­რუ­ლი ამო­უხ­სნე­ლი ფე­ნო­მე­ნია. თუმ­ცა, რო­გორც ყვე­ლა­ფე­რი ბუ­ნე­ბა­ში, ისიც ასე ვთქვათ, "კარ­გვა­დი ფე­ნო­მე­ნის" კა­ტე­გო­რი­ას მი­ე­კუთ­ვნე­ბა და მუდ­მი­ვი მოფრ­თხი­ლე­ბა სჭირ­დე­ბა ყო­ველ­თვის.

როგორ მივხვდეთ, რომ მართლა ვუყვარვართ მამაკაცს - პასუხები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ამ­ბო­ბენ, "ქა­ლებს ყუ­რე­ბით უყ­ვარ­თო". შე­სა­ბა­მი­სად, იმის მიხ­ვედ­რას და გა­მოც­ნო­ბას, თუ რას ფიქ­რობს კონ­კრე­ტუ­ლი ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტი მა­მა­კა­ცი ქა­ლის მი­მართ, არა­ერ­თი სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ჩა­უგ­დია სა­გო­ნე­ბელ­ში...

როგორ უნდა აუხსნათ სიყვარული ზოდიაქოს ნიშნებს, თუ გსურთ რომ იმავე გრძნობით გიპასუხონ?

მა­მა­კა­ცე­ბის დიდი ნა­წი­ლი და­მე­თან­ხმე­ბა, რომ ქა­ლე­ბი თა­ვი­სი ბუ­ნე­ბით და­ახ­ლო­ე­ბით ერ­თნა­ი­რი ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან - სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რე­ბი, კომ­პლი­მენ­ტე­ბი­სა და სი­ურპრი­ზე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი...

როგორ გამოვთვალოთ ბედის ციფრი და რას ნიშნავს ის (ნუმეროლოგია)

ბედის ციფრის გაგება ძალიან მარტივია და ეფუძნება ნუმეროლოგიის მთავარ მეთოდს - დაბადების თარიღის (დღე, თვე, რიცხვი) ციფრთა ჯამის გამოთვლას.

როგორ ავხსნათ ნანახი სიზმარი თვის რიცხვების მიხედვით

სიზმრები ყოველთვის ერთნაირად არ ხდება. სიზმრის ახდენის ალბათობა დამოკიდებულია თვის რიცხვებზე, როდესაც ის დაგესიზმრათ. მისი ათვლა იწყება ახალი მთვარიდან. ჩვენ გთავაზობთ კალენდარს და თვის რიცხვების საშუალებით გამოთვალოთ შესაფერისი დღე და სიზმრის ახდენის ალბათობა. არსებობს სიზმრის ახსნის 3 მეთოდი ესენია: მილერის სიზმრის ახსნა, ფროიდის სიზმრის ახსნა, ვანგას სიზმრის ახსნა. მოყვანილ ინსტრუქციაში თქვენ ნახავთ ნანახი სიზმრების ახდენის ალბათობასა და დაკავშირებას.

როგორ ავისრულოთ ოცნება?

ყოველდღიურად ახალ-ახალი სურვილები გვიჩნდება, თუმცა არსებობს ოცნებები, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობს ჩვენში. ვიღაც მთელი გულით ცდილობს სასურველის მიღწევას და ყველაფერს აკეთებს ამისათვის. ვიღაც კი მისნის მიღწევას სასწაულებს უკავშირებს და უბრალოდ განაგრდსობს ოცნებას. არსებობს სურვილის ჩაფიქრების გარკვეული წესები, რომელიც თქვენს ოცნებებს რეალურს გახდის.

როგორ ამოვიცნოთ ხასიათით შეუთავსებელი ზოდიაქოს ნიშნები

ადამიანებს, რომლებსაც ასტროლოგიის სჯერათ, ხშირად ხელმძღვანელობენ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმის დროს ჰოროსკოპის ნიშნების მიხედვით. სწორედ ასტროლოგიის ხელმძღვანელობით ადგენენ ხასიათების შეთავსებას, სასიყვარულო ურთიერთობების პერსპექტივებს, ნეგატიურ და პოზიტიურ დღეებს საქმის წამოსაწყებად და ა.შ. ამჯერად დღის თემად ჰოროსკოპის ნიშანთა შეუთავსებლობა ავირჩიეთ. გაიგეთ, რომელი ნიშანია თქვენგან ყველაზე განსხვავებული და ვისთან მოგიწევთ კომპრომისი, ან დაპირისპირება?

როგორ ვიმკითხაოთ? მარტივი მკითხაობა თეთრი მაგიიდან

ადამიანებს მუდმივად აწუხებთ კითხვები საკუთარ მომავალ ბედთან დაკავშირებით და მის გასაგებად სხვადასხვა მეთოდს, ძირითადად მკითხაობას მიმართავენ. მკითხაობა მრავალგვარია: კარტით, ყავაზე, ხელზე და ა.შ. არსებობს სხვა მრავალი მეთოდიც. დღეს ერთ-ერთ მათგანს შემოგთავაზებთ. ეს მეთოდი მათთვისა, ვისაც მაგიის შესახებ არც თუ ისე დიდი ინფორმცია აქვს, მაგრამ მაინც სურს მკითხაობა. ბევრი ადამიანი ირწმუნება, რომ მისგან სწორი პასუხი მიიღო. ამ მეთოდს არ სჭირდება, არავითარი შელოცვები. საკმარისია ზუსტად ისე გააკეთოთ, როგორც ინსტრუქციაშია მოყვანილი და პასუხსაც მალე მიიღებთ.