როგორ დავთვალოთ მოხუცებულობის დანაზოგი - rogor.ge

როგორ დავთვალოთ მოხუცებულობის დანაზოგი

 

FV = 100 * 1,0845 = 3,192 ლარს. რამდენადაც საწყისი თანხა იყო 100 ლარი, ამდენად დარიცხული პროცენტების თანხა შეადგენს 3,092 ლარს. მარტივი პროცენტები შეადგენს 45X0,08X100ლარზე=360 ლარს, მაშინ როდესაც რთული პროცენტების თანხა შეადგენს 2,732 ლარს.

 

წლიური 9 %-ის შემთხვევაში, გვექნება: FV = 100 * 1,0945 = 4,833 ლარს. ამრიგად თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ თითქოსდა უმნიშვნელო ცვლილება საპროცენტო განაკვეთში (1 %), იძლევა სერიოზულ ცვლილებას თანხის მომავალ ღირებულებაში. კერძოდ, ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს 1,641 ლარით ზრდას (4833-3192=1641), რაც თითქმის წინა თანხის ნახევარია (1641/3192=0,514). ეს მიუთითებს იმაზე, რომ როცა საქმე გვაქვს გრძელვადიან დაბანდებასთან იქ საპროცენტო განაკვეთის ყოველი ცვლილება სერიოზულად ზრდის მომავალ ღირებულებას.

 

"წესი 72" პრაქტიკაში არსებობს მომავალი ღირებულების გაანგარიშების რამოდენიმე მეთოდი. ყველაზე მარტივი არის მაგ. გავამრავლოთ 1000 ლარი 1,1-ზე იმდენჯერ რამდენი წლითაც ხდება ამ თანხის განთავსება, როგორც ეს ზემოთ ვნახეთ. ეს შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ ანაბრის ვადა მოკლე ან საშუალო პერიოდია, მაგრამ იგი ძალიან მოუხერხებელია, როცა საქმე გვაქვს გრძელვადიან პერიოდთან. ასეთ შემთხვევებში იყენებენ ფინანსურ კალკულატორს ან მომავალი ღირებულების გაანგარიშების კოეფიციენტების ცხრილს. იმ შემთხვევაში, თუ არც ფინანსური კალკულატორი გვაქვს და არც კოეფიციენტების ცხრილზე მიგვიწვდება ხელი, მაშინ იყენებენ ე.წ. 72-ის წესს. ამ წესის თანახმად, იმისათვის, რომ X თანხა გაორმაგდეს საჭიროა 72 გაიყოს საპროცენტო განაკვეთზე. მაგ. წლიური 10 პროცენტის შემთხვევაში რამე თანხა, რომ გაორმაგდეს უნდა გაიაროს დაახლოებით 7,2 წელმა (72/10=7,2).

 

ყურადღება მივაქციოთ იმ გარემოებას, რომ ამ მაგალითში 72-ის წესის გამოყენებით ჩვენ შეგვეძლო დაახლოებით იგივე შედეგი მიგვეღო. კერძოდ 8 % საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში, ჩვენი 100 ლარი გაორმაგდებოდა (72/8=9) 9 წლის შემდეგ. მაშასადამე 45 წლის განმავლობაში ეს თანხა 5 ჯერ გაორმაგდებოდა ანუ: 100 X 2X2X2X2X2 = 100 X 32 = 3200 რაც არცთუ ისე შორს არის ადრე მიღებული თანხისაგან 3192 ლარი. 9 პროცენტის შემთხვევაში, ჩვენი ფული გაორმაგდება ყოველი 8 წლის შემდეგ, რაც 45 წლის განმავლობაში 5,5-ჯერ გაორმაგებას უდრის (45/8=5,625). შესაბამისად, მომავალი ღირებულების მნიშვნელობა 50%-ით მეტი იქნება ვიდრე 8 პროცენტის შემთხვევაში. 1,5 X 3200 = 4800, რაც ასევე არ არის ძალიან შორს ზუსტი პასუხისაგან 4833 ლარი.