როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი - rogor.ge

როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი

 

განსაზღვრა • სპონსორის მხრიდან მხარდაჭერის მიღება • ყველა მონაწილის სახელობითი მითითება • პროექტის წესების შედგენა • ამოცანის დაყენება • პასუხისმგებლობის მატრიცა • კომუნიკაციების გეგმა • წესდება

 

დაგეგმვა • რისკების მართვა • დაწვრილებითი განრიგის შემუშავება • შეფასება • რისკების ჟურნალი • განრიგი • ბიუჯეტი • რესურსების გამოყენების გეგმა

 

მართვა • პროექტის შესრულების მიმდინარეობის შეფასება • ურთიერთობა • მაკორექტირებელი ქმედებები • პროექტის დასრულება