როგორ ავიღოთ არქივის დაცული დოკუმენტებიდან ცნობა - rogor.ge

როგორ ავიღოთ არქივის დაცული დოკუმენტებიდან ცნობა

პირადობის მოწმობა / პასპორტი;

მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად, იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);

იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად, იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);

სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასო მომსახურების მისაღებად, იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);

შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასო მომსახურების მისაღებად, იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს);

საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა გეხებათ პირადად თქვენ - განმცხადებელს).

წყარო: psh.gov.ge